TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

 

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmelisiniz. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyor ise mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya ikametettiğiniz yerin İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetineşahsen başvurmanız gerekmektedir.
 

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 2.000,00TL'nin (Parasal sınır her yıl DİE'nin TEFE'de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.


 

Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

 

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.
Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,

 

 

• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

 

BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ

 

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

 

GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

 

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

 
HAYMANATÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ:

 

BAŞKAN
 

Turan ERDOĞAN - Haymana Kaymakamı

ÜYELER

Murat ÇEVİK - Belediye Zabıta Memuru

 

Av.Çiğdem ERGÜL - Baro Temsilcisi

 
Hakan AKDOĞAN - Ticaret Odası Temsilcisi

 

Mehmet AYTAÇ - Belediye Enc. Üyesi
 

 


 
RAPORTÖRLER

 
Murat ERGÜVEN

 

 

 

İLETİŞİM:

 

Haymana Kaymakamlığı 2. Kat
Tel :0312 658 10 09 Dahili 22


 

TÜKETİCİLER TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI


1.TÜKETİCİ NEDİR?

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denir.

2. TÜKETİCİ İŞLEMİ NEDİR?

Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

3. AYIPLI MAL NEDİR?

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
(3)Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

 

4.BAŞVURU İÇİN NELER GETİRMEM GEREKİR?

 

DOSYA MASRAFI (Bankalardan çekilen kredilerden kesilen dosya Masrafı)

 

1-Başvuru Dilekçesi 2 Adet

2-Bankadan alınan dosya masrafları, yeniden yapılandırma, ipotek tesisi/fek vb. kesintisini gösteren dekont 2 Adet

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

 

KREDİ KARTI YILLIK AİDATI (Bankalarca verilen kredi kartlarından kesilen yıllık aidatlar)

 

1-Başvuru Dilekçesi 2 Adet

2-Bankadan alınan Kredi kartı yıllık aidat kesintisini gösterir belge

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya

 

 

 

ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARI

 

1-Başvuru Dilekçesi 2 Adet

2-Ürün/Hizmet alımlarının yapıldığına dair fatura, fiş, servis fişi, tüketicide bulunan diğer belgeler. 2 Suret

(Çıkan kararın uygulanması esnasında belgenin aslı tüketiciye lazım olacağından kendin de kalmalı)

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Her başvuru için 1 AdetMavi Naylon Dosya ,

 

Ürün ve Hizmet Alımları dilekçe örneği için tıklayınız.

 

NOT: Kredi Kart aidatları için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince verilen kararlar bazı bankaların itirazı sonucunda bazı Tüketici Mahkemelerince bozulduğu ve tüketicinin avukatlık ücretine hükmedildiği hususu göz önüne alınmalıdır.


5.HERHANGİ BİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDABULUNABİLİR MİYİM?

Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.


6.DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİZ VAR MI? , NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM?

Dilekçe örneklerimizi www.haymana.gov.tr den tüketici hakem heyeti bölümünden veya Haymana Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının Danışma biriminden temin edebilirsiniz.


7.YAZDIĞIM VE İMZALADIĞIM DİLEKÇEYİ BENİM ADIMA BAŞKA BİRİ KAYMAKAMLIĞINIZA GELEREK BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?

Kişinin 1.derece yakınları (anne-baba-eş-kardeş-çocuklar) müracaat edebilir.

8.KAÇ LİRAYA KADAR İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRİM?

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE ;
(-2.199,00.-TL)'ye kadar ikamet ettiğiniz İlçe Kaymakamlığındaki Tüketici Hakem
Heyetine,
(-2.200,00 TL - 3.300,00 TL) arası İl Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
(-3.300,00 TL) ve üzeri Tüketici Mahkemelerine,ADRESLERİ ;
Haymana Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı; Ankara CaddesiHaymana Kaymakamlığı Hizmet Binası 2. Kat.
İl Hakem Heyeti Başkanlığı; Ticaret İl Müdürlüğü İstanbul Caddesi No:24
ULUS/ANKARA
Tüketici Mahkemeleri ; Adliye Sarayı içi Sıhhıye/ANKARA

9.BANKALARDAN TİCARİ AMAÇLI (ÇİFTÇİ,TARIM KREDİ VE ESNAF KEFALETKOOPERATİFLERİ DAHİL)OLARAK ALINMIŞ KREDİLERDENKESİLEN MASRAFLAR İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?

Tüketici işlemi olmadığı için başvuruda bulunamazsınız.Yanlışlıkla başvuran vatandaşlarTüketici mahkemelerince verilen karar neticesinde, talep ettiği miktar kadar Avukatlıkücreti ödemek zorunda kalmışlardır.

10.HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?

Hesap İşletim Ücreti, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No:2014/6738, Karar No:2014/6675 sayılı kararı doğrultusunda Tüketici Aleyhine sonuçlandığından, başvurulmaması gerekir.


11.TÜKETİCİYE, VEKALETEN AVUKAT OLARAK BAŞVURMAK İSTEDİĞİMDE, BAŞVURU DOSYAMI NASIL TEKAMÜL ETTİREBİLİRİM?

Tüketicinin MERNİS kayıtlarına göre Haymana İlçesinde oturması, veya hizmetin Haymana İlçesinden alınmış olması kanuni olarak şarttır. İki Adet Dilekçe, İki adet belge (Dekont,Fatura vb.)bir adet vekaletname(Baro pulu yapıştırılmış olarak) 1 adet mavi naylon dosya ile başvuru dosyası hazır hale getirilir.
İtirazın iptalleri başvurusunda, icra müdürlüklerince işleme tabi tutulmuş evrakların da dosyada bulunması gerekir.

NOT: Avukat başvurularında aynı gün 10 adet başvuru dosyasından fazlası kabul edilmemektedir.


12. 3 EKİM 2014 TARİHİNDEN SONRA ÇEKİLEN KREDİLERDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VEYA KREDİ KARTI AİDATI BEDELİNİN İADESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlenen ve 3 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince, 3 Ekim 2014 tarihinden sonra banka işlem ve hizmetleri için bankalarca tüketicilerden yapılacak olan kesintiler belirlendiğinden, bu konuyla ilgili başvuru yapmamanızı öneririz. 3 Ekim 2014 tarihinden sonra bankalarca kesilen paralarla ilgili sorun ve şikayetlerinizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki Hakem Heyetine yapabilirsiniz.

Ancak; 3 Ekim 2014 tarihinden sonra çekilen krediden kesilen (sigorta hariç) paranın, çekilen kredinin 0,005 (bindebeş)'in den fazla olması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Dilekçe Örneği

İLGİLİ YÖNETMELİĞE GÖRE 03.10.2014 TARİHİNDEN SONRA BANKALARCA YASAL OLARAK PARA KESİLECEK İŞLEM İSİMLERİ AŞAĞIDADIR.
Ek-1

Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları

1. Bireysel Krediler
1.1. Tahsis Ücreti
1.2. Ekspertiz Ücreti
1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti

2. Mevduat/Katılım Fonu
2.1. Hesap İşletim Ücreti
2.2. Para Çekme Ücreti

3. Para Transferleri
3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
3.2. Havale Ücreti
3.3. Swift Ücreti

4. Kredi Kartları
4.1. Yıllık Üyelik Ücreti
4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
4.3. Kart Yenileme Ücreti
4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti

5. Diğer
5.1. Kiralık Kasa Ücreti
5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
5.3. Fatura Ödeme Ücreti
5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti
5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti
5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler


13.KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Posta ile kararın elinize ulaşmasını bekleyiniz veya www.haymana.gov.tr adresinden de karar sonucunu öğrenebilirsiniz


14.BAŞVURUDA BULUNDUM , EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün bekleyiniz.(Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.) Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.(Ankara'daki İcra Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğünün arka tarafındaki Yenimahalle Yolu üzerinde ve Toptan Sebze ve Meyva Halinin Yanında)

15.KARAR ALEYHİME ÇIKMIŞ, NE YAPABİLİRİM?

Eğer haklı gerekçeniz var ise Kararı teslim aldığınız tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etme hakkınız vardır.


16.EVDE/BÜRODA BULUNMADIĞIMDAN KARAR POSTASI GERİ DÖNMÜŞ NE YAPMALIYIM?

Şahsen gelip Tüketici Hakem Heyeti Biriminden başvurunuzu sorgulatarak, karar talebinde bulunabilirsiniz.(AVUKATLARIN BÜROMUZDAN KARAR TALEPLERİNDE GÜNLÜK LİMİT 10 ADETTİR. FAZLASI VERİLMEMEKTEDİR.)


17.BANKALARDAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VE KREDİ KART AİDATLARI BEDELİ İÇİN GERİYE DÖNÜK KAÇ YILA KADAR ALMA HAKKIM VAR?

Geriye dönük 10 yıla kadar.


18.ÜRÜNVE HİZMET ALIMLARI BAŞVURULARINDA, HANGİ ÜRÜNLER HAKEM HEYETİ TOPLANTISINA GETİRİLİYOR?

Ayakkabı, Elbise, Çanta,vb. göreceli taşınabilir ürünler.


19. ELEKTRİK KAÇAK/KAYIP BEDELİNİN İADESİNİ ALABİLMEM İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Bölgemizde, ENERJİSA tarafından sadece son bir yıllık elektrik kaçak-kayıp bedelini gösterir belgeyi tüketicilere vermektedir. Geriye dönük 10 yıllık süreç içinde özelleştirme olduğu, özelleştirme öncesindeki kurumun varlığı söz konusu olmadığından, Elektrik Kayıp-Kaçak kesintileriyle ilgili yasal düzenleme yapılacağı ilgili Bakanlık tarafından Kamuoyuna açıklanmıştır.

20. GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN ELEKTRİK KAÇAK/KAYIP BEDELİNİN İADESİNİ ALABİLECEĞİMİZ SÖYLENİYOR.NE YAPMALIYIZ?

Tüketiciler tarafından Hakem Heyetine verilen Elektrik Kayıp-Kaçak bedelini gösterir belge üzerinden karar verileceği bilinmelidir.Ancak, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılır ise kanuna uygun hareket edilmesi gerekecektir.


21-BİRİLERİ BENİ TELEFONLA ARAYIP VEYA SMS İLE BANKADAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFLARI, KREDİ KARTI AİDAT BEDELLERİ VE KAÇAK KAYIP BEDELİNİ EN KISA SÜREDE ÜCRETİ MUKABİLİNDE ALACAĞINI SÖYLEYEREK BUNULA İLGİLİ KARGODAN EVRAK GÖNDERİLECEĞİ SÖYLENMEKTEDİR. NE YAPMALIYIM?

Kesinlikle itibar etmeyiniz. Size kargo aracılığı ile gönderdikleri paketi, siz kargoya para ödeyerek alıyorsunuz.Paketin içinden işinize yaramayan bir takım yazılar çıkıyor.Bazende sizleri telefonla arayarak, banka hesap numaranızı, kart şifrenizi ve kimlik bilgileriniz alınarak dolandırıcılık işleri de yapıldığı, Bu konuda mağduriyet yaşamış vatandaşlarımızın Hakem Heyetimize yapmış oldukları şikayetlerden anlaşılmaktadır.

22. İLÇE HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINIYOR MU?

İlçe Hakem Heyetine nasıl başvurulacağı yukarıda anlatılmış olup, herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 

6502 SAYILI TUKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN(28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir)İndirmek ve Okumak İçin Tıklayınız

 

6502 SAYILI TUKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE TÜKETİCİLERİMİZE VERİLEN HAKLARİndirmek ve Okumak İçin Tıklayınız

 

6502 SAYILI TUKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN İÇİN TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ OLAN SUNUMUİzlemek İçin Tıklayınız

 


EN SON GÜNCELLEME TARİHİ: 30/12/2015