Malmüdürü V.- Halis SÜMER
Telefon : (0312) 658 18 30
Faks : (0312) 658 18 29